Kurser & föreläsningar              ETTÅRIG UTBILDNING I KROPPSORIENTERAD PSYKOTERAPI
start september 2015

Kursen avser att ge en bred orientering i kroppspsykoterapeutiska teorier och metoder samt övning i att integrera dessa med deltagarnas kliniska verksamhet. Teorigrunden utgår ifrån arbeten av Reich, Lowen och Downing, m fl. samt från  den aktuella hjärn- och spädbarnsforskningens kunskap om hur kropp och psyke samspelar. Du får praktiskt pröva på hur man kan använda sig av kroppsuttryck för att arbeta med omedvetna, implicita processer, drömmar, kroppsminnen och relationer. Kursen belyser också från ett kroppspsykoterapeutiskt perspektiv begrepp som intoning, terapeutisk allians och intersubjektivitet. Den innehåller även arbete med imaginativa tekniker och mindfulness.


*   *   *
PANIK OCH ANDRA ÅNGESTTILLSTÅND

torsdagen den 12 september 2013
Sjöfartshuset, kl 8.30 - 17.00
OBS!  I fortsättningen erbjuds efter anmält intresse.

En fördjupningsdag kring olika ångesttillstånd.

Ångest hör till de mest grundläggande mänskliga reaktionerna som vi är utrustade med vid födseln. Den har viktiga överlevnadsvärden. Det handlar om olika, mycket sammansatta psykofysiska tillstånd som signalerar att människan befinner sig i fara och behöver mobilisera kroppsliga och känslomässiga resurser för att hantera den. Beroende på vilka erfarenheter vi gör genom livet, vad vi lär oss av samspelet med våra föräldrar och andra människor i vår omgivning från födseln och framåt, lär vi oss definiera och handskas med faror på olika sätt. Vi människor är olika och har så olika förutsättningar och erfarenheter att det behövs många olika ansatser att välja bland för att möta dessa enskilda behov. Ångesttillstånden utgör en allt större del av den psykiska ohälsan i vårt samhälle! Föreläsningarna belyser  ångesttillståndens komplexitet mot bakgrund av dagens forskning, diagnostik och  behandlingsalternativ.

Föreläsare: Teresa Allzén
Ta gärna kontakt via e-mail för närmare information

*   *   *MINDFULNESS I PSYKOTERAPI – Detachment eller Attachment?

Psykoterapimässan den 10 -12 maj 2012
Workshop nr 327
Lördagen den 15 maj 2012   kl 10.45

Mindfulness används idag i vitt skilda sammanhang och med vitt skilda målsättningar. Dagens  workshop kring medveten närvaro undersöker mindfulness i dess egenskap av medvetandetillstånd och terapeutisk metod: hur den psykodynamiska traditionen använder sig av den och hur den kommit att användas inom bl a KBT. Dess ursprung i yoga och buddhistisk filosofi belyses mot bakgrund av attachment- och objektrelationsteorierna samt neuropsykologisk forskning. Egenupplevelse varvas med teori och diskussioner kring mindfulness i den psykoterapeutiska praktiken.

Ledare: Teresa Allzén
Anmälan: www.psykoterapimassan.se

*   *   *   

Workshop:

PÅ SPANING EFTER DET ORDLÖSA eller
"BODY & MIND" I PRAKTIKEN

  Psykoterapimässan den 10 -12 maj 2012
Workshop nr 372
Lördagen den 12 maj 2012   kl 15.15

Workshopen är en praktisk uppföljning av prof. Allan Shores presentation av omfattande psykoterapiforskning som pekade på behovet av att integrera psykodynamisk praxis med de nya rönen kring kroppen roll i psykoterapeutiska processer. Tre psykoterapeuter delar  med sig av olika erfarenheter av att arbeta med implicita processer. Teorier åskådliggörs av praktiska övningar där vi laborerar kring våra mööjligheter att i mötet med patienten mer medvetet använda oss av våra egna kroppsliga signaler och våra affekter.

Ledare: Teresa Allzén, Annelie Nilsson och Christina Lillieroth, leg psykoterapeuter 
Anmälan:
www.psykoterapimassan.se

*   *   *

 Föreläsning:

"NÄR DET BLIR SVÅRT ATT ANDAS OCH HALSEN BLIR TORR..."

  Psykoterapimässan 2010
OBS!  I fortsättningen erbjuds efter anmält intresse.

När det blir svårt att andas och halsen blir torr... Vad händer i det ögonblicket med terapeuten, i terapin, i relationen och med klienten? Föreläsningen bjuder på en handledares erfarenheter från tillämpningen av kroppsorienterad metodik, där icke-verbala nivåer får ett särskilt fokus. Hur inre bilder, kroppsliga reaktioner och tillhörande affekter eller impulser, kan användas av terapeuten i diagnostiskt, bearbetande eller vägledande syfte. Deltagarna bjuds på vinjetter från handledningssituationer, presentation av den teoretiska bakgrunden och en egen upplevelse av icke-vebal reflektion.

*   *   *
 
Föreläsning:

ATT RESA MOT HELHET

 Psykoterapimässan 2010
OBS! 
I fortsättningen erbjuds efter anmält intresse.

Hur hänger psyke och kropp ihop? Hur kan vi förstå och arbeta med kroppens olika signaler - affekter, förnimmelser, kroppshållningar eller inre bilder och impulser? Hjärnforskningen och den moderna spädbarnsforskningen leder oss idag mot en ny syn på kropp/psyke som en oskiljaktlig helhet. Integration av olika skikt av vårt mänskliga fungerande, liksom behov av att integrera olika psykoterapeutiska metoder utforskas med hjälp av kliniska exempel.

*   *   *


ANDRA FÖRELÄSNINGAR:

Erbjuds efter anmält intresse. Ta gärna kontakt via e-mail för närmare information .


"KROPP OCH INRE BILDER
I skärningen mellan kroppspsykoterapi, symboldrama och hypnos
."

Teori och praktik kring arbete med förändrade medvetandetillstånd.